Martin马丁创意365天 下部

Martin马丁创意365天 下部
Martin马丁创意365天 下部 1

课程介绍C000320:

只有视频没素材

Martin马丁创意365天 下部
Martin马丁创意365天 下部 2
Martin马丁创意365天 下部
Martin马丁创意365天 下部 3
Martin马丁创意365天 下部
Martin马丁创意365天 下部 4

文件目录:

Martin马丁 创意365天(下)
│      0001–182_365 切片排版(Id),.mp4
│      0002–182_365 讲解-切片排版(Id),.mp4
│      0003–183_365 文字嵌图(Id),.mp4
│      0004–183_365 讲解-文字嵌图(Id),.mp4
│      0005–184_365 背面绘图(Ai),.mp4
│      0006–184_365 讲解-背面绘图(Ai),.mp4
│      0007–185_365 透视润饰(Ps),.mp4
│      0008–185_365 讲解-透视润饰(Ps),.mp4
│      0009–186_365 复古文本(Ai),.mp4
│      0010–186_365 讲解-复古文本(Ai),.mp4
│      0011–187_365 曲线工具(Ai),.mp4
│      0012–187_365 讲解-曲线工具(Ai),.mp4
│      0013–188_365 形状类别(理论),.mp4
│      0014–188_365 讲解-形状类别(理论),.mp4
│      0015–189_365 定义图案(Ps),.mp4
│      0016–189_365 讲解-定义图案(Ps),.mp4
│      0017–190_365 图标组(Ai),.mp4
│      0018–190_365 讲解-图标组(Ai),.mp4
│      0019–191_365 图片框(Ps),.mp4
│      0020–191_365 讲解-图片框(Ps),.mp4
│      0021–192_365 图文混排(Id),.mp4
│      0022–192_365 讲解-图文混排(Id),.mp4
│      0023–193_365 极速效果(Ps),.mp4
│      0024–193_365 讲解-极速效果(Ps),.mp4
│      0025–194_365 噪点画笔(Ps),.mp4
│      0026–194_365 讲解-噪点画笔(Ps),.mp4
│      0027–195_365 猫毛抠图(Ps),.mp4
│      0028–195_365 讲解-猫毛抠图(Ps),.mp4
│      0029–196_365 讲解-切割效果(Ps),.mp4
│      0030–196_365 切割效果(Ps),.mp4
│      0031–197_365 波纹线条(Ai),.mp4
│      0032–197_365 讲解-波纹线条(Ai),.mp4
│      0033–198_365 间隙工具(Id),.mp4
│      0034–199_365 提高意识(Ai),.mp4
│      0035–198_365 讲解-间隙工具(Id),.mp4
│      0036–199_365 讲解-提高意识(Ai),.mp4
│      0037–200_365 讲解-旋转画布(Ps),.mp4
│      0038–200_365 旋转画布(Ps),.mp4
│      0039–201_365 讲解-细线字体(Ai),.mp4
│      0040–201_365 细线字体(Ai),.mp4
│      0041–202_365 径向变形(Ps),.mp4
│      0042–202_365 讲解-径向变形(Ps),.mp4
│      0043–203_365 转角字体(Ps),.mp4
│      0044–203_365 讲解-转角字体(Ps),.mp4
│      0045–204_365 色盲设计(Ps),.mp4
│      0046–205_365 渐变羽化(Id),.mp4
│      0047–204_365 讲解-色盲设计(Ps),.mp4
│      0048–205_365 讲解-渐变羽化(Id),.mp4
│      0049–206_365 空间错觉(Ai),.mp4
│      0050–206_365 讲解-空间错觉(Ai),.mp4
│      0051–207_365 球面全景(Ps),.mp4
│      0052–207_365 讲解-球面全景(Ps),.mp4
│      0053–208_365 渲染树(Ps),.mp4
│      0054–208_365 讲解-渲染树(Ps),.mp4
│      0055–209_365 曼荼罗(Ai),.mp4
│      0056–209_365 讲解- 曼荼罗(Ai),.mp4
│      0057–210_365 涡形文本(Ai),.mp4
│      0058–210_365 讲解-涡形文本(Ai),.mp4
│      0059–211_365 几何页面(Id),.mp4
│      0060–211_365 讲解-几何页面(Id),.mp4
│      0061–212_365 文字深度(Ai),.mp4
│      0062–212_365 讲解-文字深度(Ai),.mp4
│      0063–213_365 食物变形(Ps),.mp4
│      0064–213_365 讲解-食物变形(Ps),.mp4
│      0065–214_365 叠式字体(Ai),.mp4
│      0066–214_365 讲解-叠式字体(Ai),.mp4
│      0067–215_365 图层样式(Ps),.mp4
│      0068–215_365 讲解-图层样式(Ps),.mp4
│      0069–216_365 线稿头像(手绘),.mp4
│      0070–216_365 讲解-线稿头像(手绘),.mp4
│      0071–217_365 俏皮字体(Ai),.mp4
│      0072–217_365 讲解-俏皮字体(Ai),.mp4
│      0073–218_365 巨型造物(Ps),.mp4
│      0074–218_365 讲解-巨型造物(Ps),.mp4
│      0075–219_365 彩光效果(Ps),.mp4
│      0076–219_365 讲解-彩光效果(Ps),.mp4
│      0077–220_365 讲解-透视标志(Ai),.mp4
│      0078–220_365 透视标志(Ai),.mp4
│      0079–221_365 平面图标设计(Ai),.mp4
│      0080–221_365 讲解-平面图标设计(Ai),.mp4
│      0081–222_365 景深图形(Ps),.mp4
│      0082–222_365 讲解-景深图形(Ps),.mp4
│      0083–223_365 讲解-抽象3D图像(Ps),.mp4
│      0084–223_365 抽象3D图像(Ps),.mp4
│      0085–224_365 文本快捷键(Id),.mp4
│      0086–224_365 讲解-文本快捷键(Id),.mp4
│      0087–225_365 讲解-融化的脸(Ps),.mp4
│      0088–225_365 融化的脸(Ps),.mp4
│      0089–226_365 随机排版(Id),.mp4
│      0090–226_365 讲解-随机排版(Id),.mp4
│      0091–227_365 讲解-绘制椭圆(Ps),.mp4
│      0092–227_365 绘制椭圆(Ps),.mp4
│      0093–228_365 突破边界(Ps),.mp4
│      0094–228_365 讲解-突破边界(Ps),.mp4
│      0095–229_365 讲解-平静又有活力的构图(Id),.mp4
│      0096–229_365 平静又有活力的构图(Id),.mp4
│      0097–230_365 讲解-盗梦空间(Ps),.mp4
│      0098–230_365 盗梦空间(Ps),.mp4
│      0099–231_365  讲解-复古图标组(Ai),.mp4
│      0100–231_365  复古图标组(Ai),.mp4
│      0101–232_365 透视线条(Ps),.mp4
│      0102–232_365 讲解-透视线条(Ps),.mp4
│      0103–233_365 讲解-饼图(Ai),.mp4
│      0104–233_365 饼图(Ai),.mp4
│      0105–234_365  径向对称(Ps),.mp4
│      0106–234_365  讲解-径向对称(Ps),.mp4
│      0107–235_365 使用容器(Id),.mp4
│      0108–235_365 讲解-使用容器(Id),.mp4
│      0109–236_365 讲解-丝带文字(Ai),.mp4
│      0110–236_365 丝带文字(Ai),.mp4
│      0111–237_365 多彩投影(Ps),.mp4
│      0112–237_365 讲解-多彩投影(Ps),.mp4
│      0113–238_365 水彩效果(Ps),.mp4
│      0114–238_365 讲解-水彩效果(Ps),.mp4
│      0115–239_365 添加纹理(Ai),.mp4
│      0116–239_365 讲解-添加纹理(Ai),.mp4
│      0117–240_365 动画图层(Ps),.mp4
│      0118–240_365 讲解-动画图层(Ps),.mp4
│      0119–241_365 讲解-关键对象对齐(Id),.mp4
│      0120–241_365 关键对象对齐(Id),.mp4
│      0121–242_365 负空间标志(Ai),.mp4
│      0122–242_365 讲解-负空间标志(Ai),.mp4
│      0123–243_365 漂浮效果(Ps),.mp4
│      0124–243_365 讲解-漂浮效果(Ps),.mp4
│      0125–244_365 动物拼接(Ps),.mp4
│      0126–244_365 讲解-动物拼接(Ps),.mp4
│      0127–245_365 对称构图(Id),.mp4
│      0128–245_365 讲解-对称构图(Id),.mp4
│      0129–246_365 讲解-一笔画(Ai),.mp4
│      0130–246_365 一笔画(Ai),.mp4
│      0131–247_365 讲解-地图海报(Ps),.mp4
│      0132–247_365 地图海报(Ps),.mp4
│      0133–248_365 手绘广告(Ps),.mp4
│      0134–248_365 讲解-手绘广告(Ps),.mp4
│      0135–249_365 抽象作品(Ps),.mp4
│      0136–249_365 讲解-抽象作品(Ps),.mp4
│      0137–250_365 文字标志(Ai),.mp4
│      0138–250_365 讲解-文字标志(Ai),.mp4
│      0139–251_365 云中的船(Ps),.mp4
│      0140–251_365 讲解-云中的船(Ps),.mp4
│      0141–252_365 讲解-封套扭曲文字(Ai),.mp4
│      0142–252_365 封套扭曲文字(Ai),.mp4
│      0143–253_365 讲解-极简风格(Ps),.mp4
│      0144–253_365 极简风格(Ps),.mp4
│      0145–254_365 视差动画(Ps),.mp4
│      0146–254_365 讲解-视差动画(Ps),.mp4
│      0147–255_365 讲解-颜色偏移(Ai),.mp4
│      0148–255_365 颜色偏移(Ai),.mp4
│      0149–256_365 等角投影(Ps),.mp4
│      0150–256_365 讲解-等角投影(Ps),.mp4
│      0151–257_365 讲解-浅景深(Ps),.mp4
│      0152–257_365 浅景深(Ps),.mp4
│      0153–258_365 冰淇淋(Ai),.mp4
│      0154–258_365 讲解-冰淇淋(Ai),.mp4
│      0155–259_365 讲解-巨型盆栽(Ps),.mp4
│      0156–259_365 巨型盆栽(Ps),.mp4
│      0157–260_365 选择字体(理论),.mp4
│      0158–260_365 讲解-选择字体(理论),.mp4
│      0159–261_365 阴影文本(Ps),.mp4
│      0160–261_365 讲解-阴影文本(Ps),.mp4
│      0161–262_365 渐变切片(Ai),.mp4
│      0162–262_365 讲解-渐变切片(Ai),.mp4
│      0163–263_365 讲解-单色效果(Id),.mp4
│      0164–263_365 单色效果(Id),.mp4
│      0165–264_365 把白天改为黑夜(Ps),.mp4
│      0166–264_365 讲解-把白天改为黑夜(Ps),.mp4
│      0167–265_365 讲解-怪物插画(手绘),.mp4
│      0168–265_365 怪物插画(手绘),.mp4
│      0169–266_365 路标(Ps),.mp4
│      0170–266_365 讲解-路标(Ps),.mp4
│      0171–267_365 微距构图(Ps),.mp4
│      0172–267_365 讲解-微距构图(Ps),.mp4
│      0173–268_365 讲解-乐高效果(Ps),.mp4
│      0174–268_365 乐高效果(Ps),.mp4
│      0175–269_365 讲解-行星(Ai),.mp4
│      0176–269_365 行星(Ai),.mp4
│      0177–270_365 时尚剪影效果(Id),.mp4
│      0178–270_365 讲解-时尚剪影效果(Id),.mp4
│      0179–271_365 爆裂线条(Ai),.mp4
│      0180–271_365 讲解-爆裂线条(Ai),.mp4
│      0181–272_365 自然构图(Ps),.mp4
│      0182–272_365 讲解-自然构图(Ps),.mp4
│      0183–273_365 淹没效果(Ps),.mp4
│      0184–273_365 讲解-淹没效果(Ps),.mp4
│      0185–274_365 棕榈叶(Ai),.mp4
│      0186–274_365 讲解-棕榈叶(Ai),.mp4
│      0187–275_365 角色塑造(手绘),.mp4
│      0188–275_365 讲解-角色塑造(手绘),.mp4
│      0189–276_365 讲解-色彩搭配(理论),.mp4
│      0190–276_365 色彩搭配(理论),.mp4
│      0191–277_365 海报布置(Ps),.mp4
│      0192–277_365 讲解-海报布置(Ps),.mp4
│      0193–278_365 讲解-剪纸(Ai),.mp4
│      0194–278_365 剪纸(Ai),.mp4
│      0195–279_365 Behance(平面设计),.mp4
│      0196–279_365 讲解-Behance(平面设计),.mp4
│      0197–280_365 资源导出(Ai),.mp4
│      0198–280_365 讲解-资源导出(Ai),.mp4
│      0199–281_365 讲解-情绪板(平面设计),.mp4
│      0200–281_365 情绪板(平面设计),.mp4
│      0201–282_365 投影(Ai),.mp4
│      0202–282_365 讲解-投影(Ai),.mp4
│      0203–283_365 多个主页(Id),.mp4
│      0204–283_365 讲解-多个主页(Id),.mp4
│      0205–284_365 色阶(Ps),.mp4
│      0206–284_365 讲解-色阶(Ps),.mp4
│      0207–285_365 可爱的狐狸(Ai),.mp4
│      0208–285_365 讲解-可爱的狐狸(Ai),.mp4
│      0209–286_365 描摹图层(Ai),.mp4
│      0210–286_365 讲解-描摹图层(Ai),.mp4
│      0211–287_365 设计领域(理论),.mp4
│      0212–287_365 讲解-设计领域(理论),.mp4
│      0213–288_365 几何图形(Ai),.mp4
│      0214–288_365 讲解-几何图形(Ai),.mp4
│      0215–289_365 光线效果(Ps),.mp4
│      0216–289_365 讲解-光线效果(Ps),.mp4
│      0217–290_365 推特图标(Ai),.mp4
│      0218–290_365 讲解-推特图标(Ai),.mp4
│      0219–291_365 2019设计趋势(理论),.mp4
│      0220–291_365 讲解-2019设计趋势(理论),.mp4
│      0221–292_365 图像画笔(Ai),.mp4
│      0222–292_365 讲解-图像画笔(Ai),.mp4
│      0223–293_365 讲解-CMYK和RGB(理论),.mp4
│      0224–293_365 CMYK和RGB(理论),.mp4
│      0225–294_365 轮廓线(手绘),.mp4
│      0226–294_365 讲解-轮廓线(手绘),.mp4
│      0227–295_365 颗粒阴影(Ai),.mp4
│      0228–295_365 讲解-颗粒阴影(Ai),.mp4
│      0229–296_365 连笔字(Id),.mp4
│      0230–296_365 讲解-连笔字(Id),.mp4
│      0231–297_365 减少锚点(Ai),.mp4
│      0232–297_365 讲解-减少锚点(Ai),.mp4
│      0233–298_365 白虎(Ps),.mp4
│      0234–298_365 讲解-白虎(Ps),.mp4
│      0235–299_365 设计规则(理论),.mp4
│      0236–299_365 讲解-设计规则(理论),.mp4
│      0237–300_365 同心图形(Ai),.mp4
│      0238–300_365 讲解-同心图形(Ai),.mp4
│      0239–301_365 打阴影(手绘),.mp4
│      0240–301_365 讲解-打阴影(手绘),.mp4
│      0241–302_365 毛绒效果(Ai),.mp4
│      0242–302_365 讲解-毛绒效果(Ai),.mp4
│      0243–303_365 换发型(Ps),.mp4
│      0244–303_365 讲解-换发型(Ps),.mp4
│      0245–304_365 整理Illuatrator文件(Ai),.mp4
│      0246–304_365 讲解-整理Illuatrator文件(Ai),.mp4
│      0247–305_365 鸟类画笔(Ps),.mp4
│      0248–305_365 讲解-鸟类画笔(Ps),.mp4
│      0249–306_365 设计规则2(理论),.mp4
│      0250–306_365 讲解-设计规则2(理论),.mp4
│      0251–307_365 讲解-秋叶图案(Ai),.mp4
│      0252–307_365 秋叶图案(Ai),.mp4
│      0253–308_365 齿轮标志(Ai),.mp4
│      0254–308_365 讲解-齿轮标志(Ai),.mp4
│      0255–309_365 避免相切(理论),.mp4
│      0256–309_365 讲解-避免相切(理论),.mp4
│      0257–310_365 旋转复制(Ai),.mp4
│      0258–310_365 讲解-旋转复制(Ai),.mp4
│      0259–311_365 自然字母(Ps),.mp4
│      0260–311_365 讲解-自然字母(Ps),.mp4
│      0261–312_365 讲解-色彩搭配2(Ps),.mp4
│      0262–312_365 色彩搭配2(Ps),.mp4
│      0263–313_365 沉没效果(Ai),.mp4
│      0264–313_365 讲解-沉没效果(Ai),.mp4
│      0265–314_365 2019年设计趋势2(理论),.mp4
│      0266–314_365 讲解-2019年设计趋势2(理论),.mp4
│      0267–315_365 动态文字(Ai),.mp4
│      0268–315_365 讲解-动态文字(Ai),.mp4
│      0269–316_365 香蕉螺旋(Ps),.mp4
│      0270–316_365 讲解-香蕉螺旋(Ps),.mp4
│      0271–318_365 讲解-复用(理论),.mp4
│      0272–318_365 复用(理论),.mp4
│      0273–319_365 绘制透视图(传统媒体),.mp4
│      0274–319_365 讲解-绘制透视图(传统媒体),.mp4
│      0275–320_365 西瓜(Ai),.mp4
│      0276–320_365 讲解-西瓜(Ai),.mp4
│      0277–321_365 设计领域2(理论),.mp4
│      0278–321_365 讲解-设计领域2(理论),.mp4
│      0279–322_365 乡村插图(Ai),.mp4
│      0280–322_365 讲解-乡村插图(Ai),.mp4
│      0281–323_365 讲解-交叉阴影线(Ai),.mp4
│      0282–323_365 交叉阴影线(Ai),.mp4
│      0283–324_365 切片工具(Ai),.mp4
│      0284–324_365 讲解-切片工具(Ai),.mp4
│      0285–325_365 对称(理论),.mp4
│      0286–325_365 讲解-对称(理论),.mp4
│      0287–326_365 脚注&尾注(Id),.mp4
│      0288–326_365 讲解-脚注&尾注(Id),.mp4
│      0289–327_365 Pinterest(理论),.mp4
│      0290–327_365 讲解-Pinterest(理论),.mp4
│      0291–328_365 混合字体(Ai),.mp4
│      0292–328_365 讲解-混合字体(Ai),.mp4
│      0293–329_365 讲解-文档出血(理论),.mp4
│      0294–329_365 文档出血(理论),.mp4
│      0295–330_365 3D绕转(Ai),.mp4
│      0296–330_365 讲解-3D绕转(Ai),.mp4
│      0297–331_365 版面图片(Id),.mp4
│      0298–331_365 讲解-版面图片(Id),.mp4
│      0299–332_365 网格狼图(Ai),.mp4
│      0300–332_365 讲解-网格狼图(Ai),.mp4
│      0301–333_365 缩放效果(Ai),.mp4
│      0302–333_365 讲解-缩放效果(Ai),.mp4
│      0303–334_365 整体蒙版(Ai),.mp4
│      0304–334_365 讲解-整体蒙版(Ai),.mp4
│      0305–335_365 Pin图设计(理论),.mp4
│      0306–335_365 讲解-Pin图设计(理论),.mp4
│      0307–336_365 整形工具(Ai),.mp4
│      0308–336_365 整形工具(Ai),.mp4
│      0309–337_365 讲解-插画风格(理论),.mp4
│      0310–337_365 插画风格(理论),.mp4
│      0311–338_365 Dribbble(理论),.mp4
│      0312–338_365 讲解-Dribbble(理论),.mp4
│      0313–339_365 半调线条(Ps),.mp4
│      0314–339_365 讲解-半调线条(Ps),.mp4
│      0315–340_365 裁剪人像(理论),.mp4
│      0316–340_365 讲解-裁剪人像(理论),.mp4
│      0317–341_365 手绘字体(手绘),.mp4
│      0318–341_365 讲解-手绘字体(手绘),.mp4
│      0319–342_365 讲解-辣椒插画(Ai),.mp4
│      0320–342_365 辣椒插画(Ai),.mp4
│      0321–343_365 讲解-文本嵌图(Ps),.mp4
│      0322–343_365 文本嵌图(Ps),.mp4
│      0323–344_365 讲解-页面结构(Id),.mp4
│      0324–344_365 页面结构(Id),.mp4
│      0325–345_365 讲解-贴纸(Id),.mp4
│      0326–345_365 贴纸(Id),.mp4
│      0327–346_365 部落纹身(Ai),.mp4
│      0328–346_365 讲解-部落纹身(Ai),.mp4
│      0329–347_365 讲解-角度(理论),.mp4
│      0330–347_365 角度(理论),.mp4
│      0331–348_365 2019设计趋势3(理论),.mp4
│      0332–348_365 讲解-2019设计趋势3(理论),.mp4
│      0333–349_365 雪花(Ai),.mp4
│      0334–349_365 讲解-雪花(Ai),.mp4
│      0335–350_365 讲解-烛光(Ai),.mp4
│      0336–350_365 烛光(Ai),.mp4
│      0337–351_365 平面着色(Ai),.mp4
│      0338–351_365 讲解-平面着色(Ai),.mp4
│      0339–352_365 冬景(Ai),.mp4
│      0340–352_365 冬景(Ai),.mp4
│      0341–353_365 讲解-光线效果(Ai),.mp4
│      0342–353_365 光线效果(Ai),.mp4
│      0343–354_365 色彩搭配3(理论),.mp4
│      0344–354_365 讲解-色彩搭配3(理论),.mp4
│      0345–355_365 讲解-突出显示(理论),.mp4
│      0346–355_365 突出显示(理论),.mp4
│      0347–356_365 讲解-脸部表情(绘画),.mp4
│      0348–356_365 脸部表情(绘画),.mp4
│      0349–357_365 讲解-纸鹿(Ps),.mp4
│      0350–357_365 纸鹿(Ps),.mp4
│      0351–358_365 讲解-圣诞图案(Ai),.mp4
│      0352–358_365 圣诞图案(Ai),.mp4
│      0353–359_365 霓虹灯光(Ai),.mp4
│      0354–359_365 讲解-霓虹灯光(Ai),.mp4
│      0355–360_365 礼盒(Ai),.mp4
│      0356–360_365 讲解-礼盒(Ai),.mp4
│      0357–361_365 设计规则3(理论),.mp4
│      0358–361_365 讲解-设计规则3(理论),.mp4
│      0359–362_365 用网格辅助设计(Ai),.mp4
│      0360–362_365 讲解-用网格辅助设计(Ai),.mp4
│      0361–363_365 讲解-少即是多(Ps),.mp4
│      0362–363_365 少即是多(Ps),.mp4
│      0363–364_365 讲解-烟花(Ai),.mp4
│      0364–364_365 烟花(Ai),.mp4
│      0365–365_365 合并3D图层(Ps),.mp4
│      0366–365_365 讲解-合并3D图层(Ps),.mp4

本站所有资源均来自网络,版权归原作者所有,本站仅提供收集与推荐,若侵犯到您的权益,请【给我们反馈】,我们将在24小时内处理!

下载权限

查看
  • 免费下载
    评论并刷新后下载
    登录后下载

查看演示

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索